Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is onder te verdelen in verschillende hoofdstukken, zoals personenvennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, koop/verkoop ondernemingen, huurrecht, mededingingsrecht, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheidskwesties. De juristen die aangesloten zijn bij de Juristenkamer houden zich voornamelijk bezig met de volgende kwesties:

 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Opstellen van koopovereenkomsten van aandelen
 • Opstellen koopovereenkomst activa en passiva
 • Beoordelen oprichtingsakten rechtspersonen
 • Beoordelen akten van statutenwijziging rechtspersonen
 • Opstellen directiestatuten
 • Beoordelen huurovereenkomsten onderneming/bedrijfspanden
 • Opstellen overeenkomsten personenvennootschappen
 • Opstellen notulen Algemene Vergaderingen/directiebesluiten
 • Begeleiden van aandeelhouders bij aandeelhoudersconflicten
 • Begeleiden van aandeelhouders/Algemene Vergadering bij ontslag statutair bestuurder
 • Begeleiden van reorganisaties/herstructurering, fusies en overnames
 • Verrichten van Due Diligence onderzoek bij koop/verkoop van ondernemingen
 • Adviseren over bovenstaande kwesties